Dissertations

 
(You may have to start a session on “Ulusal Tez Merkezi” to view content of dissertations. Start a session here.)

Konuşmacı Tanımada MAP Uyarlamalı Sınıflandırıcılar
[MAP Adapted Classifiers for Speaker Recognition]
Author: Cemal Hanilçi
Advisor: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş
Year: 2013

Yüksek Hızlı DWDM Sistemlerinde Optik Fiberdeki FWM ve ASE Etkisi Altında İletim Performansının Analizi ve Optimizasyonu
[Analysis and Optimisation of Transmission Performance in High Speed DWDM Optical Fiber Systems Regarding FWM and ASE Effects]
Author: Bahadır Hiçdurmaz
Advisor: Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Year: 2013

Bir kayıplı dielektrik yarı-uzay üzerinde konuşlanmış metalik tel ızgara yapılarına ilişkin ışıma ve saçılma problemleri
[Radiation and scattering problems of metallic thin wire mesh structures over a lossy dielectric half-space]
Author: Ömer Zor
Advisor: Prof. Dr. Burak Polat
Year: 2012

Dielektrik yüklü bir mikrodalga rezonatöründe elektrik alanın ve ısı dağılımının fdtd metodu ile incelenmesi
[The examination of electric field and heat distribution on a microwave resonator loaded with dielectric by fdtd method]
Author: Okan Süle
Advisor: Prof. Dr. Sedef Kent
Year: 2011

Optik fiberli brillouin ve dağınık raman kuvvetlendiricilerinin matlab nümerik çözümleri ile performans analizleri
[The performance analysis of brillouin and distributed raman fiber amplifiers using matlab numerical solution]
Author: Fikri Serdar Gökhan
Advisor: Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Year: 2010

Kumaşlarda dikiş büzülmelerinin optoelektronik yöntemle algılanması
[An optoelectronic method for detection of seam puckers in fabrics]
Author: Mutlu Demirer
Advisor: Prof. Dr. Eldar Musa
Year: 2010

Gömülü ve/veya örtülü nesnelerin algılanmasında yeni yaklaşımlar
[New approaches to detect buried and/or covered objects]
Author: Esin Karpat
Advisor: Prof. Dr. Levent Sevgi
Year: 2009

Su ortamında darbeli ışınların iletiminin araştırılması
[Investigation of pulsed light transfer in water]
Author: İsmail Tekin
Advisor: Prof. Dr. Eldar Musayev
Year: 2008

Sistem tanıma ve uyarlamalı kontrol uygulamalarında tekrarlamalı doğrusal denklem takımı çözüm algoritmaları
[Recursive linear equation system solution algorithms for system identification and adaptive control applications]
Author: Metin Hatun
Advisor: Yrd. Doç. Dr. Osman Hilmi Koçal
Year: 2008

Frekans kestiricilerin performans analizi
[Performance analysis of frequency estimators]
Author: Ersen Yılmaz
Advisor: Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Year: 2007

Elektromanyetik uyumluluk tekniklerinde elektromanyetik ışımanın modellenmesi
[Modelling electromagnetic radiation with electromagnetic compatibility technics]
Author: Sibel Güler
Advisor: Prof. Dr. Ali Oktay
Year: 2007

İstatiksel modelleme ile konuşmacı tanıma
[Speaker identification with statistics modeling]
Author: Ömer Eskidere
Advisor: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş
Year: 2007

Taşıtlar için aktif süspansiyon denetiminin geliştirilmesi
[Developing the active suspension systems for ground vehicles]
Author: Ekrem Düven
Advisor: Prof.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Year: 2007

Chenille ipliğinin bozukluklarının optoelektronik yöntemle incelenmesi
[The investigation of the defects of chenille yarn by optoelectronic method]
Author: İhsan Süle
Advisor: Prof. Dr. Eldar Musayev
Year: 2007

Görme özürlüler için GPS-uzaysal veritabanı-kamera destekli dogrultu belirleme sistemi
[GPS spatial database-camera supported direction determination system for visually impaired people]
Author: Celalettin Tığlı
Advisor: Yrd. Doç. Dr. Halil Yeşilçimen
Year: 2007

Optik fiberlerdeki polarizasyon mod dispersiyonu (PMD) olayının ortam koşullarına bağlılığının incelenmesi
[Investigation of dependence of polarization mode dispersion (PMD) phenomenon of optical fibers to medium conditions]
Author: Sait Eser Karlık
Advisor: Doç.Dr. Güneş Yılmaz
Year: 2006

Sürücü davranışlarının modellenmesine bilişsel mimari yaklaşımı
[A cognitive architecture approach for modelling drivers’ behavior]
Author: Gökhan Yenikaya
Advisor: Yrd. Doç. Dr. Halil Yeşilçimen
Year: 2006

Endüstriyel amaçlı bir mikrodalga fırının nümerik modellenmesi ve tasarım optimizasyonu
[Numerical modelling of industrial microwave oven and design optimization]
Author: Ali Akman
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 2004

Sonlu kaynaklı elektromagnetik dalgaların parabolik reflektörlü mükemmel iletken silindirden optik gibi saçılması
[Quasi-optical scattering of finite source electromagnetic waves from a perfectly conducting cylinder with a parabolic reflector]
Author: Uğur Yalçın
Advisor: Prof.Dr. Ergun Bayrakçı
Year: 2004

Kural tabanlı sistemlerin bulanık ve sinirsel bulanık gösterimi
[The Represantation of fuzzy and neural fuzzy for rule-based systems]
Author: Bülent Güler
Advisor: Doç.Dr. Arzu Babaev
Year: 2003

Elektromagnetik dalgaların silindirik reflektörlü mükemmel iletken silindirden optik gibi saçılması
[The Quasy-optical scattering of electromagnetic waves by the perfectly conducting reflector coated cylinder]
Author: Sevim Kurtuldu
Advisor: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 2002

Düzlemsel dalga spektrum integrali yönteminin dönel paraboloidal reflektör antenlere uygulanması
[Application of the spectrum integral of plane waves method to the paraboloidal reflector antennas]
Author: Yusuf Ziya Umul
Advisor: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 2002

Talaşlı imalat tezgahlarında algılama ve takip sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi
[Investigation and development of sensing and monitoring systems for metal cutting processes]
Author: İsmet Gücüyener
Advisor: Doç.Dr. Eldar Musa
Year: 2002

ATM şebekelerinde veri trafiği yönetimi ve yığılma kontrolü
[Traffic management and congestion control in ATM networks]
Author: İbrahim Koçyiğit
Advisor: Prof. Dr. Ali Oktay
Year: 2002

LED’lerin aşırı darbe akımında çalışmasının teorik ve pratik araştırması
[The Theoritical and practical research of led operation at pulsed excess high currents]
Author: Erdem Özütürk
Advisor: Doç.Dr. Eldar Musa
Year: 2000