Thesis (MSc)

 
(You may have to start a session on “Ulusal Tez Merkezi” to view the content of thesis. Start a session here.)

Laplace gürültülü ikili veri haberleşmesinde işaret genliğinin kestirimi
[Estimation of signal amplitude on binary data communication with Laplace noise]
Author: Ahmet Karaküçük
Advisor: Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Year: 2012

Sinyal faz uzayında ağ analizi
[Network analysis on signal phase space]
Author: Canan Yılmaz
Advisor: Yrd. Doç. Dr. Osman Hilmi Koçal
Year: 2012

Akıllı kartlarda saldırılara karşı tedbir yöntemlerinin araştırılması
[Searching the countermeasure methods of attacks against smartcards]
Author: Zümrüt Müftüoğlu
Advisor: Prof. Dr. Eldar Musa
Year: 2011

Dört dalga karışımının fotonik WDM ağlarda iletim performansı üzerindeki etkisinin incelenmesi
[Analysis of the effect of four wave mixing on transmission performance of photonic WDM networks]
Author: Nazlı Ergüney
Advisor: Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Year: 2011

SIP tabanlı telefon servislerinin IPTV sistemine uyarlanabilirliği
[Adaptability of SIP based telephony services to the IPTV system]
Author: Hasan Yükselten
Advisor: Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Year: 2010

Lazerli üçgenleme yöntem tabanlı mesafe ölçüm sensörlerinin doğrusallaştırma yöntemlerinin geliştirilmesi
[The development of the linearization methods of laser triangulation sensors]
Author: Eren Kumbay
Advisor: Prof. Dr. Eldar Musa
Year: 2010

Kısmi boşalma işaretlerinin optik fiberli sensörlerle algılanma yöntemlerinin analizi ve bir sensör tasarımı
[Analysis of detection methods of partial discharge signals with optical fiber sensors and a sensor design]
Author: İrem Özen
Advisor: Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Year: 2010

Elektro-mekanik sistemlerin darbe genişlik modülasyon tekniği ile sürülmesi ve denetiminin incelenmesi
[Driving the electro-mechanical systems with pulse width modulation technique and analysis of its control]
Author: Sertan Turan
Advisor: Prof. Dr. İbrahim Yüksel
Year: 2009

Boş uzayda ince tel kafes yapılarına ilişkin elektromanyetik saçılma problemleri
[Electromagnetic scattering mechanisms for thin wire mesh structures]
Author: Okan Mert Yücedağ
Advisor: Prof. Dr. Abdullah Burak Polat
Year: 2009

FPGA ile NLMS ve Gauss-Seidel algoritmalarının hibrit formda gerçeklenmesi
Author: Sedat Tiryaki
Advisor: Yrd. Doç. Dr. Osman Hilmi Koçal
Year: 2008

Bilgisayar destekli veri toplama sisteminin dokuma makinelerinde uygulaması
[Weaving looms application with computer aided data collecting system]
Author: Murat Erkan
Advisor: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş
Year: 2008

Enerji kablosunda oluşan sıcaklık ve gerilmeleri optik fiberli algılayıcılarla lgılama benzetimleri
[Sensing simulations of the temperatures and strains occured on power cable by the optical fiber sensors]
Author: Abdurrahman Günday
Advisor: Doç. Dr. Güneş Yılmaz
Year: 2007

Konuşmacı tanıma yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi
[A comparative study of speaker recognition techniques]
Author: Cemal Hanilçi
Advisor: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş
Year: 2007

Yapay sinir ağları ile konuşmacı tanıma
[Speaker recognition with neural network]
Author: Süheyla Başaran
Advisor: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş
Year: 2007

Dielektrik ısıtmanın FDTD metoduyla modellenmesi
[FDTD modelling of dielectric heating]
Author: Hatice Biçer
Advisor: Prof. Dr. Ali Oktay
Year: 2006

Homojen olmayan, eksenel simetrik dielektrik cisimden elektromanyetik saçılma
[Scattering by an inhomogeneous dielectric body of revolution]
Author: Ömer Zor
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 2006

Mikrodalga tekniği ile tahribatsız nem ölçme
[Non destructive moisture sensing with microwave]
Author: Mehmet Şeker
Advisor: Prof. Dr. Ali Oktay
Year: 2006

Tek frekans kestirim yöntemlerinin incelenmesi
[Analysing the single frequency estimation methods]
Author: Taner Ergün
Advisor: Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Year: 2006

Sayısal imgelerden adli kanıt toplama
[Image forencis]
Author: Sevinç Bayram
Advisor: Y.Doç.Dr. İsmail Avcıbaş
Year: 2005

Acil hizmet araçlarının GPS tabanlı denetim ve organizasyonu
[GPS based inspection and organization system for the emergency service vehicles]
Author: Eyüp Çağlar
Advisor: Y.Doç.Dr. Halil Yeşilçimen
Year: 2005

Fuzzy işlemcileri ve denetim sistemlerinde kullanılmasının incelenmesi
[Fuzzy processors and research of using on control systems]
Author: Fatih Yalınbaş
Advisor: Doç.Dr. Arzu Babayev
Year: 2004

Bursaray iletim hatlarının özelliklerinin incelenmesi
[The research of features of the Bursaray transmission lines]
Author: Sinan Aydın
Advisor: Doç.Dr. Güneş Yılmaz
Year: 2004

Lazerlerin araştırılması ve uygulamaları
[Research of lasers and their applications]
Author: Semra Tüten
Advisor: Doç.Dr. Eldar Musayev
Year: 2004

PID denetleyicilerinin farklı yaklaşımlarının incelenmesi ve gerçeklenmesi
Author: Taner Müftüoğlu
Advisor: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Year: 2004

Lineer olmayan sinyallerin lokal dinamik modellenmesi ve uygulamaları
[Local dynamic modelling of nonlinear signals and its applications]
Author: Emrah Yürüklü
Advisor: Y.Doç.Dr. Osman Hilmi Koçal
Year: 2004

Fiber optikli geniş algılama alanlı algılayıcının tasarımı
[Design of sensor with wide dedecting area with fiber optic]
Author: Serdar Erdaş
Advisor: Doç.Dr. Eldar Musayev
Year: 2004

Doğrusal olmayan biyomedikal sinyallerin lokal dinamik yöntemle modellenmesi
[Modelling nonlinear biomedical signals with dinamic method]
Author: Güçlü Hatıloğlu
Advisor: Y.Doç.Dr. Osman Hilmi Koçal
Year: 2004

Helikopterlerin gövde ve motor titreşimlerinin fourier dönüşümü ve lokal dinamik modelleme yöntemiyle analizi ve sistem sağlık takibinin yapılması
[Analyzing fuselage and engine vibrations of helicopters via fourier transform and local dynamic modelling and system health monitoring]
Author: Hüseyin Taşçı
Advisor: Y.Doç.Dr. Osman Hilmi Koçal
Year: 2004

Mikrodalga tekniği ile gazbetonun kurutulması
[Drying prous stone by microwave]
Author: Mustafa Zeybek
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 2003

EEG işaretlerinin analiz metodlarının karşılaştırılmalı bir çalışması
[A Comparative study of EEG signals anlysis methods]
Author: M. Emre Ersop
Advisor: Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Year: 2003

Kısa mesafe optoelektronik ses iletişim sisteminin tasarımı
[Short distance optoelectronic voice communication system design]
Author: Mutlu Demirer
Advisor: Doç.Dr. Eldar Musayev
Year: 2002

Sürekli zaman parametrelerinin bulunması
[Identification of continuous time parameters]
Author: Metin Hatun
Advisor: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Year: 2002

Haberleşme ve enerji kablolarının performansını etkileyen sıcaklık, nem ve mekanik streslerin optik fiberli sensörlerle ölçülebilirliğinin araştırılması
[Analysis of temperature, mechanical stress and humidity measurabilities of telecommunication and energy cables using optical fiber sensors]
Author: Fikri Serdar Gökhan
Advisor: Doç.Dr. Güneş Yılmaz
Year: 2002

GPS ile çevrim içi araç takip sistemi
[GPS based real time vehicle tracking system]
Author: Ahmet Emir Dirik
Advisor: Y.Doç.Dr. Halil Yeşilçimen
Year: 2002

Mikroişlemciler arası optik yolla haberleşme
[Optical communication between microprocessors]
Author: Adem Uzun
Advisor: Y.Doç.Dr. Halil Yeşilçimen
Year: 2002

Karmaşık dalga propagasyonu problemlerinin parabolik denklem yöntemiyle modellenmesi
Author: Esin Özçakıcılar
Advisor: Doç.Dr. Levent Sevgi
Year: 2002

Çevrimiçi sistem parametrelerinin kestirimi
[Online estimation of system parameters]
Author: Ekrem Düven
Advisor: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Year: 2001

Sinirsel bulanık ağların kullanımı ile verilere göre bulanık kontrol kurallarının elde edilmesi ve simulasyonunun gerçekleştirilmesi
[Obtaining and simulating fuzzy control rules according to given data by using neural fuzzy networks]
Author: Ersen Yılmaz
Advisor: Doç.Dr. Arzu Babayev
Year: 2001

Kablosuz yerel alan ağ yapısı ve uygulamaları
[Wireless local area network architecture and applications]
Author: Evren Arslan
Advisor: Doç.Dr. Güneş Yılmaz
Year: 2000

Optik haberleşme sistemlerinde transmisyon ortamının verimliliğini yükseltme yöntemlerinin incelenmesi
[Examining the methods of increasing the efficiency of transmission media in optical communication systems]
Author: Sibel Güler
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 2000

Yazılım tabanlı söz sentezleyici tasarımı
[Software based speech synthesiser]
Author: Ömer Eskidere
Advisor: Dr. Figen Ertaş
Year: 2000

GPS ile çevrimdışı takip sistemi
[Offline tracking system with GPS]
Author: Gökhan Yenikaya
Advisor: Y.Doç.Dr. Halil Yeşilçimen
Year: 2000

Kısa mesafe optoelektronik bilgi iletişim sisteminin tasarımı
[Desing of short distance optoelectronic data communication system]
Author: İsmail Tekin
Advisor: Doç.Dr. Eldar Musayev
Year: 1999

Optik fiberlerin haberleşme, kontrol ve kumanda amacıyla kullanılması
[Using optical fibers with the aiming at communication control and command]
Author: Okan Süle
Advisor: Dr. Güneş Yılmaz
Year: 1999

Mutfak tipi bir mikrodalga fırının mikroişlemci ile kontrolü
[Controlling of a microwave oven by a microprocessor]
Author: İ. Celalettin Tığlı
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 1999

Yapay sinir ağları ile işaret işleme
[Signal processing with artificial neural networks]
Author: Oya Akbaş
Advisor: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Year: 1999

Yüksek hızlı yerel alan ağlarının tasarımı ve uygulamaları
[Design and applications of high-speed local area networks]
Author: Sait Eser Karlık
Advisor: Dr. Güneş Yılmaz
Year: 1999

Silindirik parabolik reflektör antenler
[The cylindirical parabolic reflactor antennas]
Author: İhsan Süle
Advisor: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1998

Simetrik haberleşme kabloları üzerinden HDSL ve ADSL uygulamaları
Author: Şükrü Hamutçuoğlu
Advisor: Dr. Güneş Yılmaz
Year: 1998

Kalman filtrelerinin sabit noktalı TMS320C25 sayısal işaret işleme işlemcisinde gerçeklenmesi
Author: Cem Ziya Tan
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 1998

Tek frekanslı işaretlerin tayini
[Estimating single frequency signals]
Author: Taner Ocak
Advisor: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Year: 1998

Hızlı fourier dönüşümü ve uygulamaları
Author: Ömer Faruk Giriş
Advisor: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Year: 1998

Tek uzuvlu elastik manipülatörün yörünge kontrolü
[Orbit control of the one arm flexible manipulator]
Author: Buket Aymak
Advisor: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Year: 1998

Genetik algoritmalar yardımıyla optimizasyon
[Optimisation with genetic algorithms]
Author: Fecire Nihan Akan
Advisor: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Year: 1997

Opto elektronik metodla dinamik cisimlerin hız ölçümü
[Speed measurement of dynamic object via opto electronic methods]
Author: İsmet Gücüyener
Advisor: Doç.Dr. Eldar Musayev
Year: 1997

Konikal horn beslemeli cassegrain antenler
[Conical horn feed cassegrain antennas]
Author: Uğur Yalçın
Advisor: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1997

Kural-Tabanlı sistemlerde yeni çıkarım algoritmalarının incelenmesi ve simülasyonu
Author: Şükrü Çolak
Advisor: Doç.Dr. Arzu Babayev
Year: 1997

Kendinden ayarlamalı denetleyici tasarımı
Author: Seçkin Arı
Advisor: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Year: 1997

Mikrodenetleyici temelli otomatik ayarlanabilen PID denetleyicisi tasarımı ve gerçeklenmesi
Author: Şahin Cengiz
Advisor: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Year: 1996

Sinüzoidal parametre belirleme yöntemlerinin incelenmesi
Author: Yaşar Bacak
Advisor: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Year: 1996

Dikdörtgen transmisyon borularındaki yarıkların (slota) elektromagnetik ışımalarının etkileşimi ve uygulamaları
Author: Ali Akman
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 1996

Bazı endüstriyel malzemelerin mikrodalga dielektrik sabitinin ölçülmesi
Author: Kayhan Göver
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 1996

Cassagrain beslemeli ve odak dışı beslemeli parabolik reflektör antenler
Author: Yusuf Ziya Umul
Advisor: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1996

Elektromagnetik dalgaların elektriksel magnetiksel küreden statik gibi saçılması
Author: Sevim Kurtuldu
Advisor: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1995

Örneklenmiş veriler yardımıyla sürekli zaman parametrelerinin belirlenmesi
Author: Mithat Rodoplu
Advisor: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Year: 1995

VSAT terminallerin elektronik ve yazılım, donanımlarının incelenmesi
Author: Bülent Güler
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 1995

Kablolu televizyon (CATV) tekniği ve teknolojilerinin incelenmesi
Author: Dilek Bayraktar
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 1995

Gürültü analizinde yeni olanaklar
[Accurate frequency estimation from five samples]
Author: Numan Uyar
Advisor: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Year: 1995

PID Kontrol organı katsayılarının otomatik olarak ayarı
[Automatic tuning of PID controlles]
Author: Tekin Aydın
Advisor: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Year: 1995

IBM PC için veri işlem ve kontrol sistemi
Author: Fatih İbrahim Cirit
Advisor: Doç.Dr. Ensar Gül
Year: 1995

Sonsuz ve sonlu kaynaklardan ışıyan elektromagnetik dalgaların elektriksel ve magnetiksel silindirden statik gibi saçılması
Author: Rafet Özgür
Advisor: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1995

X.25 paket anahtarlamalı telekomünikasyon şebekesinde yüksek debili veri iletimi
Author: İbrahim Koçyiğit
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 1995

Nesneye yönelik düşük düzeyde bilgisayarla görme
[Object oriented low level computer vision]
Author: İsmail Avcıbaş
Advisor: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Year: 1994

Tek kullanıcılı bir bilgisayarın çok kullanıcılı bir bilgisayar sisteminin bir parçası şeklinde optimum kullanımının donanım ve yazılım olarak gerçeklenmesi
Author: Recep Hacılar
Advisor: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Year: 1994

Fuzzy (bulanık) kontrol sistemlerinin tasarımı
Author: Nurettin Beşli
Advisor: Doç.Dr. Ensar Gül
Year: 1994

Veri iletim sistemlerinde yüksek hızlı modem tasarım teknikleri
Author: Ertan Atçeken
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 1993

Mikroişlemcili dört kadran DC motor kontrolu
[Four quadrant DC motor control with microprocessor]
Author: Ünsal Barışoğlu
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 1993

Maxwell denklemlerinde optik yaklaşıklıkla mükemmel iletken dairesel ve eliptik silindirden saçılma
Author: Gürcan Yavuz
Advisor: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1993

Bulanık (fuzzy) filtre tasarımı ve genişletilmiş (extended) kalman filtre ile karşılaştırılması
Author: Mesut Rusçuk
Advisor: Y.Doç.Dr. Ensar Gül
Year: 1993

Hidrolik sistemler için sayısal sinyal işleme ve sürücü analizi
Author: Halil İbrahim Önbaş
Advisor: Prof.Dr. İbrahim Yüksel
Year: 1993

Programlanabilir lojik denetleyiciler(PLC) ile endüstriyel otomasyonun incelenmesi ve bir egzos borusu delme makinasının otomasyonu
Author: Hüsnü Bişulaş
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 1992

2450 MHz – 800 W mikrodalga güç kaynağı ve bir endüstriyel uygulama
Author: Osman Akın
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 1992

Mükemmel iletken dışbükey dar ve geniş açılı küresel reflektörden optik gibi saçılma
Author: Bayram Esen
Advisor: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1992

Digital radyo tekniğinde QPSK modülatörünün incelenmesi ve pratik sonuçlarının değerlendirilmesi
Author: Orhan Elmalar
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 1990

Sayısal işaret işleme ve sayısal santrallarda bağlaşma şebekesi analizi
Author: İzzettin Sarıoğlu
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 1990

Lineer olmayan devrelerin durum değişkenleri yöntemiyle analizi
Author: Özgür Yakışan
Advisor: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1990

Kablolar üzerinde sayısal işaret iletiminin incelenmesi
Author: Ahmet Gülçubuk
Advisor: Doç.Dr. Ali Oktay
Year: 1989

Endüstriyel amaçlı 2450 MHz-1 KW’lık bir mikrodalga kaynağının incelenmesi
Author: A.Nedim Aktan
Advisor: Doç.Dr. Ali Oktay
Year: 1989

Telekomünikasyon amaçlı üç bantlı bir dicroic cassegrain antenin incelenmesi
Author: Şener Angun
Advisor: Doç.Dr. Ali Oktay
Year: 1989

Programlanabilir lojik denetleyicilerin (PLC) incelenmesi ve bir vagonun otomasyonuna uygulanması
Author: Faruk Şekip Karşanbaş
Advisor: Prof.Dr. Ali Oktay
Year: 1989

Konikal horn antenler
Author: Salih Cüce
Advisor: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1989

Elektromagnetik dalgaların yönlü mükemmel iletken küreden saçılması
Author: Bilen Kaya
Advisor: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1989

Düzlemsel yüzey üzerinde dairesel biçimli mikroşerit anten dizileri
Author: Zafer Müngen
Advisor: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1989

Sektörel horn antenler
Author: Recep Yılmaz
Advisor: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1989

Programlanabilir lojik denetleyicilerin endüstriyel uygulamaları Fayas üretim bandının otomasyonu
Author: Yusuf Tümay
Advisor: Doç.Dr. Ali Oktay
Year: 1989

Elektronik devrelerde gürültünün bilgisayar yardımıyla analizi
Author: Ali Kılınç
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1989

Dikdörtgen biçimli düzlemsel mikroşerit anten dizileri
Author: Hale Göymen
Advisor: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1988

Lineer elektron dağılımında iyonosfer dalgaları
Author: Rafet Köksal
Advisor: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1988

Mikroişlemci kontrollü otomatik test sistemi
Author: Figen Alpaslan
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1988

Adımlı motorların sürülmesi
Author: Hamdi Ercan
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1988

Verici antenlerinde empedans uydurma, besleme sistemlerinin analiz ve sentezi
Author: Şahin Danacı
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1988

Bilgisayar destekli torna tezgahı
Author: Sabri Çelik
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1988

Plazmada elektron yoğunluğunun ölçülmesi
Author: Ferhat Daldaban
Advisor: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1987

Bilgisayar ile tümdevre metal maskesinin sentezi
Author: Halil Yeşilçimen
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1987

Bilgisayar destekli Epram programlayıcı
Author: Hasan Rıza Özçalık
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1987

Çeşitli elektronik sistemleri test etmek için mikroişlemci kontrollü otomatik sisteminin tasarlanması ve mikroişlemci programlarının hazırlanması
Author: Sevim Özak
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1987

Tümdevrelerle modern sentezi
Author: Erdem Özütürk
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1987

Lojik fonksiyonların birleştirilerek PLA’ lara uygulaması
Author: Mehmet Altuner
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1987

Çizgisel kaynaktan ışıyan elektromagnetik dalgaların mükemmel iletken silindir takkesinden optik gibi saçılması
Author: Adnan Görür
Advisor: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1986

Maknetik Hortz dipolü alanında bulunan, mükemmel iletken küre takkesinden optik gibi saçılması
Author: Gülçin Çeki
Advisor: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1986

Mükemmel iletken dairesel silindirin üstüne yerleştirilmiş, mikroşerit antenden ışıyan elektromagnetik
Author: Gönül Ural
Advisor: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Year: 1986

Tarama Çeviriciler için dijital kontrol sisteminin sentezi
Author: Murat Türe
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1985

Örnekle tut ve analoptan dijitale çevirme devrelerinin analiz ve sentezi
Author: Ertuğrul İpek
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1985

Dijital-analog çeviricilerin analiz ve sentezleri
Author: Ali Çapraz
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1985

Gösterge üzerinde harf rakam şekil üretimi için dijital hafızaların mikrobilgisayar yardımıyla organizasyonu
Author: Ömer Adışen
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1985

Devrelerin büyük işaret cevaplarının bilgisayar yardımıyla bulunması
Author: Nüket Güneyi
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1985

Mikro bilgisayarla güç kombinasyonu
Author: Nafiz Ünlü
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1985

Osiloskoplar Tain dijital hafıza ünitesi sentezi
Author: Zihni Liman
Advisor: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Year: 1985