Yüksek Lisans Tezleri

 
(Sorgulama yapmak için, öncelikle “Ulusal Tez Merkezi” üzerinde oturum açmanız gerekebilir. Oturum açmak için tıklayınız.)

Ses Kayıtlarında Manipülasyon Varlığınının Tespit Edilmesi
[Detection of Manipulation in Recorded Speech]
Yazar: Sema Çöpoğlu
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş
Yıl: 2013

Otomatik mozaikleme ile geniş yüzey alanlarına ait görüntülerin modellenmesi ve DSP tabanlı gerçeklenmesi
[Modelling Images of Large Surface Areas by Using Automated Mosaicing and a DSP Based Implementation]
Yazar: Mehmet Efendioğlu
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ersen Yilmaz
Yıl: 2013

FPGA ile veri gizleme uygulamaları
[Data Hiding Applications with FPGA]
Yazar: Zeynep Peker
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ersen Yilmaz
Yıl: 2013

Hedef tanıma algoritmaları ve bir DSP kartı üzerinde gerçeklenmesi
[Target Recognition Algorithms and Their Implementations on a DSP Card]
Yazar: Çağlar Kılıkçıer
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ersen Yilmaz
Yıl: 2012

Laplace gürültülü ikili veri haberleşmesinde işaret genliğinin kestirimi
[Estimation of signal amplitude on binary data communication with Laplace noise]
Yazar: Ahmet Karaküçük
Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 2012

Sinyal faz uzayında ağ analizi
[Network analysis on signal phase space]
Yazar: Canan Yılmaz
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Osman Hilmi Koçal
Yıl: 2012

Akıllı kartlarda saldırılara karşı tedbir yöntemlerinin araştırılması
[Searching the countermeasure methods of attacks against smartcards]
Yazar: Zümrüt Müftüoğlu
Danışman: Prof. Dr. Eldar Musa
Yıl: 2011

Dört dalga karışımının fotonik WDM ağlarda iletim performansı üzerindeki etkisinin incelenmesi
[Analysis of the effect of four wave mixing on transmission performance of photonic WDM networks]
Yazar: Nazlı Ergüney
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2011

SIP tabanlı telefon servislerinin IPTV sistemine uyarlanabilirliği
[Adaptability of SIP based telephony services to the IPTV system]
Yazar: Hasan Yükselten
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2010

Lazerli üçgenleme yöntem tabanlı mesafe ölçüm sensörlerinin doğrusallaştırma yöntemlerinin geliştirilmesi
[The development of the linearization methods of laser triangulation sensors]
Yazar: Eren Kumbay
Danışman: Prof. Dr. Eldar Musa
Yıl: 2010

Kısmi boşalma işaretlerinin optik fiberli sensörlerle algılanma yöntemlerinin analizi ve bir sensör tasarımı
[Analysis of detection methods of partial discharge signals with optical fiber sensors and a sensor design]
Yazar: İrem Özen
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2010

Elektro-mekanik sistemlerin darbe genişlik modülasyon tekniği ile sürülmesi ve denetiminin incelenmesi
[Driving the electro-mechanical systems with pulse width modulation technique and analysis of its control]
Yazar: Sertan Turan
Danışman: Prof. Dr. İbrahim Yüksel
Yıl: 2009

Boş uzayda ince tel kafes yapılarına ilişkin elektromanyetik saçılma problemleri
[Electromagnetic scattering mechanisms for thin wire mesh structures]
Yazar: Okan Mert Yücedağ
Danışman: Prof. Dr. Abdullah Burak Polat
Yıl: 2009

FPGA ile NLMS ve Gauss-Seidel algoritmalarının hibrit formda gerçeklenmesi
Yazar: Sedat Tiryaki
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Osman Hilmi Koçal
Yıl: 2008

Bilgisayar destekli veri toplama sisteminin dokuma makinelerinde uygulaması
[Weaving looms application with computer aided data collecting system]
Yazar: Murat Erkan
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş
Yıl: 2008

Enerji kablosunda oluşan sıcaklık ve gerilmeleri optik fiberli algılayıcılarla lgılama benzetimleri
[Sensing simulations of the temperatures and strains occured on power cable by the optical fiber sensors]
Yazar: Abdurrahman Günday
Danışman: Doç. Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2007

Konuşmacı tanıma yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi
[A comparative study of speaker recognition techniques]
Yazar: Cemal Hanilçi
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş
Yıl: 2007

Yapay sinir ağları ile konuşmacı tanıma
[Speaker recognition with neural network]
Yazar: Süheyla Başaran
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş
Yıl: 2007

Dielektrik ısıtmanın FDTD metoduyla modellenmesi
[FDTD modelling of dielectric heating]
Yazar: Hatice Biçer
Danışman: Prof. Dr. Ali Oktay
Yıl: 2006

Homojen olmayan, eksenel simetrik dielektrik cisimden elektromanyetik saçılma
[Scattering by an inhomogeneous dielectric body of revolution]
Yazar: Ömer Zor
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 2006

Mikrodalga tekniği ile tahribatsız nem ölçme
[Non destructive moisture sensing with microwave]
Yazar: Mehmet Şeker
Danışman: Prof. Dr. Ali Oktay
Yıl: 2006

Tek frekans kestirim yöntemlerinin incelenmesi
[Analysing the single frequency estimation methods]
Yazar: Taner Ergün
Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 2006

Sayısal imgelerden adli kanıt toplama
[Image forencis]
Yazar: Sevinç Bayram
Danışman: Y.Doç.Dr. İsmail Avcıbaş
Yıl: 2005

Acil hizmet araçlarının GPS tabanlı denetim ve organizasyonu
[GPS based inspection and organization system for the emergency service vehicles]
Yazar: Eyüp Çağlar
Danışman: Y.Doç.Dr. Halil Yeşilçimen
Yıl: 2005

Fuzzy işlemcileri ve denetim sistemlerinde kullanılmasının incelenmesi
[Fuzzy processors and research of using on control systems]
Yazar: Fatih Yalınbaş
Danışman: Doç.Dr. Arzu Babayev
Yıl: 2004

Bursaray iletim hatlarının özelliklerinin incelenmesi
[The research of features of the Bursaray transmission lines]
Yazar: Sinan Aydın
Danışman: Doç.Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2004

Lazerlerin araştırılması ve uygulamaları
[Research of lasers and their applications]
Yazar: Semra Tüten
Danışman: Doç.Dr. Eldar Musayev
Yıl: 2004

PID denetleyicilerinin farklı yaklaşımlarının incelenmesi ve gerçeklenmesi
Yazar: Taner Müftüoğlu
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 2004

Lineer olmayan sinyallerin lokal dinamik modellenmesi ve uygulamaları
[Local dynamic modelling of nonlinear signals and its applications]
Yazar: Emrah Yürüklü
Danışman: Y.Doç.Dr. Osman Hilmi Koçal
Yıl: 2004

Fiber optikli geniş algılama alanlı algılayıcının tasarımı
[Design of sensor with wide dedecting area with fiber optic]
Yazar: Serdar Erdaş
Danışman: Doç.Dr. Eldar Musayev
Yıl: 2004

Doğrusal olmayan biyomedikal sinyallerin lokal dinamik yöntemle modellenmesi
[Modelling nonlinear biomedical signals with dinamic method]
Yazar: Güçlü Hatıloğlu
Danışman: Y.Doç.Dr. Osman Hilmi Koçal
Yıl: 2004

Helikopterlerin gövde ve motor titreşimlerinin fourier dönüşümü ve lokal dinamik modelleme yöntemiyle analizi ve sistem sağlık takibinin yapılması
[Analyzing fuselage and engine vibrations of helicopters via fourier transform and local dynamic modelling and system health monitoring]
Yazar: Hüseyin Taşçı
Danışman: Y.Doç.Dr. Osman Hilmi Koçal
Yıl: 2004

Mikrodalga tekniği ile gazbetonun kurutulması
[Drying prous stone by microwave]
Yazar: Mustafa Zeybek
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 2003

EEG işaretlerinin analiz metodlarının karşılaştırılmalı bir çalışması
[A Comparative study of EEG signals anlysis methods]
Yazar: M. Emre Ersop
Danışman: Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 2003

Kısa mesafe optoelektronik ses iletişim sisteminin tasarımı
[Short distance optoelectronic voice communication system design]
Yazar: Mutlu Demirer
Danışman: Doç.Dr. Eldar Musayev
Yıl: 2002

Sürekli zaman parametrelerinin bulunması
[Identification of continuous time parameters]
Yazar: Metin Hatun
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 2002

Haberleşme ve enerji kablolarının performansını etkileyen sıcaklık, nem ve mekanik streslerin optik fiberli sensörlerle ölçülebilirliğinin araştırılması
[Analysis of temperature, mechanical stress and humidity measurabilities of telecommunication and energy cables using optical fiber sensors]
Yazar: Fikri Serdar Gökhan
Danışman: Doç.Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2002

GPS ile çevrim içi araç takip sistemi
[GPS based real time vehicle tracking system]
Yazar: Ahmet Emir Dirik
Danışman: Y.Doç.Dr. Halil Yeşilçimen
Yıl: 2002

Mikroişlemciler arası optik yolla haberleşme
[Optical communication between microprocessors]
Yazar: Adem Uzun
Danışman: Y.Doç.Dr. Halil Yeşilçimen
Yıl: 2002

Karmaşık dalga propagasyonu problemlerinin parabolik denklem yöntemiyle modellenmesi
Yazar: Esin Özçakıcılar
Danışman: Doç.Dr. Levent Sevgi
Yıl: 2002

Çevrimiçi sistem parametrelerinin kestirimi
[Online estimation of system parameters]
Yazar: Ekrem Düven
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 2001

Sinirsel bulanık ağların kullanımı ile verilere göre bulanık kontrol kurallarının elde edilmesi ve simulasyonunun gerçekleştirilmesi
[Obtaining and simulating fuzzy control rules according to given data by using neural fuzzy networks]
Yazar: Ersen Yılmaz
Danışman: Doç.Dr. Arzu Babayev
Yıl: 2001

Kablosuz yerel alan ağ yapısı ve uygulamaları
[Wireless local area network architecture and applications]
Yazar: Evren Arslan
Danışman: Doç.Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2000

Optik haberleşme sistemlerinde transmisyon ortamının verimliliğini yükseltme yöntemlerinin incelenmesi
[Examining the methods of increasing the efficiency of transmission media in optical communication systems]
Yazar: Sibel Güler
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 2000

Yazılım tabanlı söz sentezleyici tasarımı
[Software based speech synthesiser]
Yazar: Ömer Eskidere
Danışman: Dr. Figen Ertaş
Yıl: 2000

GPS ile çevrimdışı takip sistemi
[Offline tracking system with GPS]
Yazar: Gökhan Yenikaya
Danışman: Y.Doç.Dr. Halil Yeşilçimen
Yıl: 2000

Kısa mesafe optoelektronik bilgi iletişim sisteminin tasarımı
[Desing of short distance optoelectronic data communication system]
Yazar: İsmail Tekin
Danışman: Doç.Dr. Eldar Musayev
Yıl: 1999

Optik fiberlerin haberleşme, kontrol ve kumanda amacıyla kullanılması
[Using optical fibers with the aiming at communication control and command]
Yazar: Okan Süle
Danışman: Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 1999

Mutfak tipi bir mikrodalga fırının mikroişlemci ile kontrolü
[Controlling of a microwave oven by a microprocessor]
Yazar: İ. Celalettin Tığlı
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1999

Yapay sinir ağları ile işaret işleme
[Signal processing with artificial neural networks]
Yazar: Oya Akbaş
Danışman: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 1999

Yüksek hızlı yerel alan ağlarının tasarımı ve uygulamaları
[Design and applications of high-speed local area networks]
Yazar: Sait Eser Karlık
Danışman: Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 1999

Silindirik parabolik reflektör antenler
[The cylindirical parabolic reflactor antennas]
Yazar: İhsan Süle
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1998

Simetrik haberleşme kabloları üzerinden HDSL ve ADSL uygulamaları
Yazar: Şükrü Hamutçuoğlu
Danışman: Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 1998

Kalman filtrelerinin sabit noktalı TMS320C25 sayısal işaret işleme işlemcisinde gerçeklenmesi
Yazar: Cem Ziya Tan
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1998

Tek frekanslı işaretlerin tayini
[Estimating single frequency signals]
Yazar: Taner Ocak
Danışman: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 1998

Hızlı fourier dönüşümü ve uygulamaları
Yazar: Ömer Faruk Giriş
Danışman: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 1998

Tek uzuvlu elastik manipülatörün yörünge kontrolü
[Orbit control of the one arm flexible manipulator]
Yazar: Buket Aymak
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 1998

Genetik algoritmalar yardımıyla optimizasyon
[Optimisation with genetic algorithms]
Yazar: Fecire Nihan Akan
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 1997

Opto elektronik metodla dinamik cisimlerin hız ölçümü
[Speed measurement of dynamic object via opto electronic methods]
Yazar: İsmet Gücüyener
Danışman: Doç.Dr. Eldar Musayev
Yıl: 1997

Konikal horn beslemeli cassegrain antenler
[Conical horn feed cassegrain antennas]
Yazar: Uğur Yalçın
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1997

Kural-Tabanlı sistemlerde yeni çıkarım algoritmalarının incelenmesi ve simülasyonu
Yazar: Şükrü Çolak
Danışman: Doç.Dr. Arzu Babayev
Yıl: 1997

Kendinden ayarlamalı denetleyici tasarımı
Yazar: Seçkin Arı
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 1997

Mikrodenetleyici temelli otomatik ayarlanabilen PID denetleyicisi tasarımı ve gerçeklenmesi
Yazar: Şahin Cengiz
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 1996

Sinüzoidal parametre belirleme yöntemlerinin incelenmesi
Yazar: Yaşar Bacak
Danışman: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 1996

Dikdörtgen transmisyon borularındaki yarıkların (slota) elektromagnetik ışımalarının etkileşimi ve uygulamaları
Yazar: Ali Akman
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1996

Bazı endüstriyel malzemelerin mikrodalga dielektrik sabitinin ölçülmesi
Yazar: Kayhan Göver
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1996

Cassagrain beslemeli ve odak dışı beslemeli parabolik reflektör antenler
Yazar: Yusuf Ziya Umul
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1996

Elektromagnetik dalgaların elektriksel magnetiksel küreden statik gibi saçılması
Yazar: Sevim Kurtuldu
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1995

Örneklenmiş veriler yardımıyla sürekli zaman parametrelerinin belirlenmesi
Yazar: Mithat Rodoplu
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 1995

VSAT terminallerin elektronik ve yazılım, donanımlarının incelenmesi
Yazar: Bülent Güler
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1995

Kablolu televizyon (CATV) tekniği ve teknolojilerinin incelenmesi
Yazar: Dilek Bayraktar
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1995

Gürültü analizinde yeni olanaklar
[Accurate frequency estimation from five samples]
Yazar: Numan Uyar
Danışman: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 1995

PID Kontrol organı katsayılarının otomatik olarak ayarı
[Automatic tuning of PID controlles]
Yazar: Tekin Aydın
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 1995

IBM PC için veri işlem ve kontrol sistemi
Yazar: Fatih İbrahim Cirit
Danışman: Doç.Dr. Ensar Gül
Yıl: 1995

Sonsuz ve sonlu kaynaklardan ışıyan elektromagnetik dalgaların elektriksel ve magnetiksel silindirden statik gibi saçılması
Yazar: Rafet Özgür
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1995

X.25 paket anahtarlamalı telekomünikasyon şebekesinde yüksek debili veri iletimi
Yazar: İbrahim Koçyiğit
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1995

Nesneye yönelik düşük düzeyde bilgisayarla görme
[Object oriented low level computer vision]
Yazar: İsmail Avcıbaş
Danışman: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 1994

Tek kullanıcılı bir bilgisayarın çok kullanıcılı bir bilgisayar sisteminin bir parçası şeklinde optimum kullanımının donanım ve yazılım olarak gerçeklenmesi
Yazar: Recep Hacılar
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 1994

Fuzzy (bulanık) kontrol sistemlerinin tasarımı
Yazar: Nurettin Beşli
Danışman: Doç.Dr. Ensar Gül
Yıl: 1994

Veri iletim sistemlerinde yüksek hızlı modem tasarım teknikleri
Yazar: Ertan Atçeken
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1993

Mikroişlemcili dört kadran DC motor kontrolu
[Four quadrant DC motor control with microprocessor]
Yazar: Ünsal Barışoğlu
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1993

Maxwell denklemlerinde optik yaklaşıklıkla mükemmel iletken dairesel ve eliptik silindirden saçılma
Yazar: Gürcan Yavuz
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1993

Bulanık (fuzzy) filtre tasarımı ve genişletilmiş (extended) kalman filtre ile karşılaştırılması
Yazar: Mesut Rusçuk
Danışman: Y.Doç.Dr. Ensar Gül
Yıl: 1993

Hidrolik sistemler için sayısal sinyal işleme ve sürücü analizi
Yazar: Halil İbrahim Önbaş
Danışman: Prof.Dr. İbrahim Yüksel
Yıl: 1993

Programlanabilir lojik denetleyiciler(PLC) ile endüstriyel otomasyonun incelenmesi ve bir egzos borusu delme makinasının otomasyonu
Yazar: Hüsnü Bişulaş
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1992

2450 MHz – 800 W mikrodalga güç kaynağı ve bir endüstriyel uygulama
Yazar: Osman Akın
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1992

Mükemmel iletken dışbükey dar ve geniş açılı küresel reflektörden optik gibi saçılma
Yazar: Bayram Esen
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1992

Digital radyo tekniğinde QPSK modülatörünün incelenmesi ve pratik sonuçlarının değerlendirilmesi
Yazar: Orhan Elmalar
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1990

Sayısal işaret işleme ve sayısal santrallarda bağlaşma şebekesi analizi
Yazar: İzzettin Sarıoğlu
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1990

Lineer olmayan devrelerin durum değişkenleri yöntemiyle analizi
Yazar: Özgür Yakışan
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1990

Kablolar üzerinde sayısal işaret iletiminin incelenmesi
Yazar: Ahmet Gülçubuk
Danışman: Doç.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1989

Endüstriyel amaçlı 2450 MHz-1 KW’lık bir mikrodalga kaynağının incelenmesi
Yazar: A.Nedim Aktan
Danışman: Doç.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1989

Telekomünikasyon amaçlı üç bantlı bir dicroic cassegrain antenin incelenmesi
Yazar: Şener Angun
Danışman: Doç.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1989

Programlanabilir lojik denetleyicilerin (PLC) incelenmesi ve bir vagonun otomasyonuna uygulanması
Yazar: Faruk Şekip Karşanbaş
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1989

Konikal horn antenler
Yazar: Salih Cüce
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1989

Elektromagnetik dalgaların yönlü mükemmel iletken küreden saçılması
Yazar: Bilen Kaya
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1989

Düzlemsel yüzey üzerinde dairesel biçimli mikroşerit anten dizileri
Yazar: Zafer Müngen
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1989

Sektörel horn antenler
Yazar: Recep Yılmaz
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1989

Programlanabilir lojik denetleyicilerin endüstriyel uygulamaları Fayas üretim bandının otomasyonu
Yazar: Yusuf Tümay
Danışman: Doç.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1989

Elektronik devrelerde gürültünün bilgisayar yardımıyla analizi
Yazar: Ali Kılınç
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1989

Dikdörtgen biçimli düzlemsel mikroşerit anten dizileri
Yazar: Hale Göymen
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1988

Lineer elektron dağılımında iyonosfer dalgaları
Yazar: Rafet Köksal
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1988

Mikroişlemci kontrollü otomatik test sistemi
Yazar: Figen Alpaslan
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1988

Adımlı motorların sürülmesi
Yazar: Hamdi Ercan
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1988

Verici antenlerinde empedans uydurma, besleme sistemlerinin analiz ve sentezi
Yazar: Şahin Danacı
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1988

Bilgisayar destekli torna tezgahı
Yazar: Sabri Çelik
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1988

Plazmada elektron yoğunluğunun ölçülmesi
Yazar: Ferhat Daldaban
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1987

Bilgisayar ile tümdevre metal maskesinin sentezi
Yazar: Halil Yeşilçimen
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1987

Bilgisayar destekli Epram programlayıcı
Yazar: Hasan Rıza Özçalık
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1987

Çeşitli elektronik sistemleri test etmek için mikroişlemci kontrollü otomatik sisteminin tasarlanması ve mikroişlemci programlarının hazırlanması
Yazar: Sevim Özak
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1987

Tümdevrelerle modern sentezi
Yazar: Erdem Özütürk
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1987

Lojik fonksiyonların birleştirilerek PLA’ lara uygulaması
Yazar: Mehmet Altuner
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1987

Çizgisel kaynaktan ışıyan elektromagnetik dalgaların mükemmel iletken silindir takkesinden optik gibi saçılması
Yazar: Adnan Görür
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1986

Maknetik Hortz dipolü alanında bulunan, mükemmel iletken küre takkesinden optik gibi saçılması
Yazar: Gülçin Çeki
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1986

Mükemmel iletken dairesel silindirin üstüne yerleştirilmiş, mikroşerit antenden ışıyan elektromagnetik
Yazar: Gönül Ural
Danışman: Doç.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1986

Tarama Çeviriciler için dijital kontrol sisteminin sentezi
Yazar: Murat Türe
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1985

Örnekle tut ve analoptan dijitale çevirme devrelerinin analiz ve sentezi
Yazar: Ertuğrul İpek
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1985

Dijital-analog çeviricilerin analiz ve sentezleri
Yazar: Ali Çapraz
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1985

Gösterge üzerinde harf rakam şekil üretimi için dijital hafızaların mikrobilgisayar yardımıyla organizasyonu
Yazar: Ömer Adışen
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1985

Devrelerin büyük işaret cevaplarının bilgisayar yardımıyla bulunması
Yazar: Nüket Güneyi
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1985

Mikro bilgisayarla güç kombinasyonu
Yazar: Nafiz Ünlü
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1985

Osiloskoplar Tain dijital hafıza ünitesi sentezi
Yazar: Zihni Liman
Danışman: Prof.Dr. Ergür Tütüncüoğlu
Yıl: 1985