Doktora Tezleri

 
(Sorgulama yapmak için, öncelikle “Ulusal Tez Merkezi” üzerinde oturum açmanız gerekebilir. Oturum açmak için tıklayınız.)

Konuşmacı Tanımada MAP Uyarlamalı Sınıflandırıcılar
[MAP Adapted Classifiers for Speaker Recognition]
Yazar: Cemal Hanilçi
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş
Yıl: 2013

Yüksek Hızlı DWDM Sistemlerinde Optik Fiberdeki FWM ve ASE Etkisi Altında İletim Performansının Analizi ve Optimizasyonu
[Analysis and Optimisation of Transmission Performance in High Speed DWDM Optical Fiber Systems Regarding FWM and ASE Effects]
Yazar: Bahadır Hiçdurmaz
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2013

Bir kayıplı dielektrik yarı-uzay üzerinde konuşlanmış metalik tel ızgara yapılarına ilişkin ışıma ve saçılma problemleri
[Radiation and scattering problems of metallic thin wire mesh structures over a lossy dielectric half-space]
Yazar: Ömer Zor
Danışman: Prof. Dr. Burak Polat
Yıl: 2012

Dielektrik yüklü bir mikrodalga rezonatöründe elektrik alanın ve ısı dağılımının fdtd metodu ile incelenmesi
[The examination of electric field and heat distribution on a microwave resonator loaded with dielectric by fdtd method]
Yazar: Okan Süle
Danışman: Prof. Dr. Sedef Kent
Yıl: 2011

Optik fiberli brillouin ve dağınık raman kuvvetlendiricilerinin matlab nümerik çözümleri ile performans analizleri
[The performance analysis of brillouin and distributed raman fiber amplifiers using matlab numerical solution]
Yazar: Fikri Serdar Gökhan
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2010

Kumaşlarda dikiş büzülmelerinin optoelektronik yöntemle algılanması
[An optoelectronic method for detection of seam puckers in fabrics]
Yazar: Mutlu Demirer
Danışman: Prof. Dr. Eldar Musa
Yıl: 2010

Gömülü ve/veya örtülü nesnelerin algılanmasında yeni yaklaşımlar
[New approaches to detect buried and/or covered objects]
Yazar: Esin Karpat
Danışman: Prof. Dr. Levent Sevgi
Yıl: 2009

Su ortamında darbeli ışınların iletiminin araştırılması
[Investigation of pulsed light transfer in water]
Yazar: İsmail Tekin
Danışman: Prof. Dr. Eldar Musayev
Yıl: 2008

Sistem tanıma ve uyarlamalı kontrol uygulamalarında tekrarlamalı doğrusal denklem takımı çözüm algoritmaları
[Recursive linear equation system solution algorithms for system identification and adaptive control applications]
Yazar: Metin Hatun
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Osman Hilmi Koçal
Yıl: 2008

Frekans kestiricilerin performans analizi
[Performance analysis of frequency estimators]
Yazar: Ersen Yılmaz
Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 2007

Elektromanyetik uyumluluk tekniklerinde elektromanyetik ışımanın modellenmesi
[Modelling electromagnetic radiation with electromagnetic compatibility technics]
Yazar: Sibel Güler
Danışman: Prof. Dr. Ali Oktay
Yıl: 2007

İstatiksel modelleme ile konuşmacı tanıma
[Speaker identification with statistics modeling]
Yazar: Ömer Eskidere
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş
Yıl: 2007

Taşıtlar için aktif süspansiyon denetiminin geliştirilmesi
[Developing the active suspension systems for ground vehicles]
Yazar: Ekrem Düven
Danışman: Prof.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 2007

Chenille ipliğinin bozukluklarının optoelektronik yöntemle incelenmesi
[The investigation of the defects of chenille yarn by optoelectronic method]
Yazar: İhsan Süle
Danışman: Prof. Dr. Eldar Musayev
Yıl: 2007

Görme özürlüler için GPS-uzaysal veritabanı-kamera destekli dogrultu belirleme sistemi
[GPS spatial database-camera supported direction determination system for visually impaired people]
Yazar: Celalettin Tığlı
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halil Yeşilçimen
Yıl: 2007

Optik fiberlerdeki polarizasyon mod dispersiyonu (PMD) olayının ortam koşullarına bağlılığının incelenmesi
[Investigation of dependence of polarization mode dispersion (PMD) phenomenon of optical fibers to medium conditions]
Yazar: Sait Eser Karlık
Danışman: Doç.Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2006

Sürücü davranışlarının modellenmesine bilişsel mimari yaklaşımı
[A cognitive architecture approach for modelling drivers’ behavior]
Yazar: Gökhan Yenikaya
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halil Yeşilçimen
Yıl: 2006

Endüstriyel amaçlı bir mikrodalga fırının nümerik modellenmesi ve tasarım optimizasyonu
[Numerical modelling of industrial microwave oven and design optimization]
Yazar: Ali Akman
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 2004

Sonlu kaynaklı elektromagnetik dalgaların parabolik reflektörlü mükemmel iletken silindirden optik gibi saçılması
[Quasi-optical scattering of finite source electromagnetic waves from a perfectly conducting cylinder with a parabolic reflector]
Yazar: Uğur Yalçın
Danışman: Prof.Dr. Ergun Bayrakçı
Yıl: 2004

Kural tabanlı sistemlerin bulanık ve sinirsel bulanık gösterimi
[The Represantation of fuzzy and neural fuzzy for rule-based systems]
Yazar: Bülent Güler
Danışman: Doç.Dr. Arzu Babaev
Yıl: 2003

Elektromagnetik dalgaların silindirik reflektörlü mükemmel iletken silindirden optik gibi saçılması
[The Quasy-optical scattering of electromagnetic waves by the perfectly conducting reflector coated cylinder]
Yazar: Sevim Kurtuldu
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 2002

Düzlemsel dalga spektrum integrali yönteminin dönel paraboloidal reflektör antenlere uygulanması
[Application of the spectrum integral of plane waves method to the paraboloidal reflector antennas]
Yazar: Yusuf Ziya Umul
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 2002

Talaşlı imalat tezgahlarında algılama ve takip sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi
[Investigation and development of sensing and monitoring systems for metal cutting processes]
Yazar: İsmet Gücüyener
Danışman: Doç.Dr. Eldar Musa
Yıl: 2002

ATM şebekelerinde veri trafiği yönetimi ve yığılma kontrolü
[Traffic management and congestion control in ATM networks]
Yazar: İbrahim Koçyiğit
Danışman: Prof. Dr. Ali Oktay
Yıl: 2002

LED’lerin aşırı darbe akımında çalışmasının teorik ve pratik araştırması
[The Theoritical and practical research of led operation at pulsed excess high currents]
Yazar: Erdem Özütürk
Danışman: Doç.Dr. Eldar Musa
Yıl: 2000